მასალის გამოყენების წესები

popmusic-ზე გამოქვეყნებული ყველა მასალა წარმოადგენს popmusic-ის საკუთრებას. მისი მთლიანად ან ნაწილობრივ გამოქვეყნება, რეპროდუცირება, დისტრიბუცია, მოდიფიცირება, ნებისმიერი სხვა ფორმითა და საშუალებით გამოყენება კომერციული მიზნებისთვის popmusic-ის წინასწარი თანხმობის გარეშე აკრძალულია. არაკომერციული მიზნებით გამოყენებისას აუცილებელია წყაროს მითითება. 

დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგვმართეთ: info@popmusic.ge